نویسنده = میکائیل برقی
بررسی میدانی بحران اولویت در مدیریت بحران

دوره 18، شماره 2، تیر 1384

محمد سعید تسلیمی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ مهران عمادی اندانی؛ میکائیل برقی


نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای

دوره 17، شماره 4، مهر 1383

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ میکائیل برقی