نویسنده = دکتر جهانگیر یداللهی فارسی
طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تخصیص منابع در آموزش عالی

دوره 56، شماره 0، فروردین 1381

دکتر سید منصور خلیلی عراقی؛ دکتر جهانگیر یداللهی فارسی