نویسنده = دکتر عزیزا... معماریانی
مدل برنامه ریزی حمل و نقل مرکب با پارامترهای فازی

دوره 49، شماره 0، تیر 1379

دکتر عزیزا... معماریانی؛ محمد علی پروین روحانی


روش های برنامه ریزی آرمانی فازی

دوره 46، شماره 0، مهر 1378

دکتر عزیزا... معماریانی


AHP تکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی

27و28، شماره 0، اسفند 1373

عادل آذر؛ دکتر عزیزا... معماریانی