نویسنده = دکتر عزیزا... معماریانی
تعداد مقالات: 3
1. مدل برنامه ریزی حمل و نقل مرکب با پارامترهای فازی

دوره 49، شماره 0، تابستان 1379

دکتر عزیزا... معماریانی؛ محمد علی پروین روحانی


2. روش های برنامه ریزی آرمانی فازی

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378

دکتر عزیزا... معماریانی


3. AHP تکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی

27و28، شماره 0، زمستان 1373

عادل آذر؛ دکتر عزیزا... معماریانی