نویسنده = دکتر محمد ابراهیم سنجقی
مؤلفه های کلیدی توسعه مدیریت

دوره 52، شماره 0، فروردین 1380

دکتر محمد ابراهیم سنجقی


نقش و کارکرد عوامل فرهنگی در رهبری تحول آفرین

دوره 50، شماره 0، مهر 1379

دکتر محمد ابراهیم سنجقی


جوان سازی سازمانی

27و28، شماره 0، اسفند 1373

دکتر محمد ابراهیم سنجقی