نویسنده = دکتر یوسف فربودی
خطای تصمیم گیری مدیران

دوره 50، شماره 0، مهر 1379

دکتر یوسف فربودی