نویسنده = سید حامد وارث
تحقیقات چند پارادایمی در مطالعات سازمانی

دوره 54، شماره 0، مهر 1380

دکتر سید مهدی الوانی؛ سید حامد وارث


سیمای سازمان از نگاه مورگان

دوره 52، شماره 0، فروردین 1380

سید حامد وارث