نویسنده = دکتر رضا مدنی پور
تعداد مقالات: 2
1. ترغیب و آموزش خلاقیت در سازمان های پویا

37و38، شماره 0، پاییز 1376

دکتر مهرناز شهر آرای؛ دکتر رضا مدنی پور


2. سازمان خلاق و نوآور

33 و 34، شماره 0، تابستان 1375

دکتر مهرناز شهر ارای؛ دکتر رضا مدنی پور