نویسنده = دکتر سید عباس کاظمی
طراحی الگوهای اثربخشی سازمانی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی(2)

37و38، شماره 0، مهر 1376

دکتر میر مهدی سید اصفهانی؛ دکتر سید عباس کاظمی


طراحی الگو های اثر بخشی سازمانی با تاکید بر معیار های فرهنگ سازمانی

35 و 36، شماره 0، دی 1375

دکتر میر مهدی سید اصفهانی؛ دکتر سید عباس کاظمی