نویسنده = دکتر علی نقی مصلح شیرازی
انگیزش مدیریتی و آموزش مدیریت : یک شکاف

39و40، شماره 0، اسفند 1376

دکتر علی نقی مصلح شیرازی؛ ناهید جغتائی


پژوهشی درباره شبکه توزیع صنعتی ایران

35 و 36، شماره 0، دی 1375

دکتر علی نقی مصلح شیرازی؛ احمد طالبی زاده