نویسنده = دکتر منوچهر حاضر
تعداد مقالات: 3
1. تصمیم گیری ابتکاری

دوره 17، شماره 0، تابستان 1371

دکتر منوچهر حاضر


2. مطالعه موردی محک نظریه ها در عرصه عمل (5)

دوره 17، شماره 0، تابستان 1371

دکتر منوچهر حاضر