نویسنده = هنری مینتزبرگ
جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است (3)

دوره 20، شماره 0، فروردین 1372

هنری مینتزبرگ؛ دکتر عبدا... زندیه