نویسنده = طهمورث حسنقلی پور
طراحی مدل بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات کالا در ایران

دوره 18، شماره 1، اسفند 1384

طهمورث حسنقلی پور؛ کیومرث شریقی


ارتباط منطقی کار راهه و پرورش مدیریت

دوره 18، شماره 0، مهر 1371

طهمورث حسنقلی پور