نویسنده = اسفندیار سعادت
تعداد مقالات: 3
1. نقدی بر مدل کلاسیک تصمیم گیری

9-10، شماره 0، پاییز 1369

اسفندیار سعادت


2. ژاپن الگو نیست

دوره 3، شماره 0، زمستان 1367

اسفندیار سعادت


3. پیشرفت فرهنگ

دوره 2، شماره 0، پاییز 1367

اسفندیار سعادت