کلیدواژه‌ها = مشتری
رویکرد هشت گانه به مدیریت فرآیند

دوره 59، شماره 0، دی 1381

مهدی بشیری؛ دکتر وحید محمودی


بسته بندی کالا وبازاریابی

دوره 44، شماره 0، فروردین 1378

دکتر بهرام رنجبریان