کلیدواژه‌ها = دانشگاه مجازی
ساختار سازمانی مناسب برای دانشگاه های مجازی

دوره 16، شماره 1، تیر 1382

علی رضا نصیری؛ دکتر سعید قاضی طباطبایی