کلیدواژه‌ها = بازاریابی صنعتی
تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت دوم)

دوره 46، شماره 0، مهر 1378

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت اول)

دوره 45، شماره 0، تیر 1378

دکتر عبدالحمید ابراهیمی