کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی استراتژیک
کاربرد روش دلفای در تعیین اولویت اهداف استراتژیک سازمان ها

دوره 50، شماره 0، مهر 1379

دکتر علیرضا علی احمدی؛ مهندس بهیار داعی


مروری بر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک

دوره 45، شماره 0، تیر 1378

دکتر لطف الله فروزنده دهکردی