کلیدواژه‌ها = رفتار سازمانی
روش های تغییر فرهنگ سازمانی

دوره 46، شماره 0، مهر 1378

دکتر حسن زارعی متین


طراحی الگوهای اثربخشی سازمانی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی(2)

37و38، شماره 0، مهر 1376

دکتر میر مهدی سید اصفهانی؛ دکتر سید عباس کاظمی