کلیدواژه‌ها = فرهنگ
مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی

دوره 55، شماره 0، دی 1380

دکتر علی اکبر فرهنگی


سیمای سازمان از نگاه مورگان

دوره 52، شماره 0، فروردین 1380

سید حامد وارث


بسته بندی کالا وبازاریابی

دوره 44، شماره 0، فروردین 1378

دکتر بهرام رنجبریان