کلیدواژه‌ها = روابط صنعت و دانشگاه
بررسی موانع و ارایه راه‌کارهای توسعه روابط متقابل صنعت ودانشگاه در ایران

دوره 18، شماره 1، اسفند 1384

احمد جعفر نژاد؛ عبدالمحمد مهدوی؛ فریبا خالقی سروش