کلیدواژه‌ها = ارزیابی آمادگی
استخراج و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با آمادگی صنعت خودروسازی جهت پیاده سازی ERP

دوره 20، شماره 3، آذر 1386

محمود صارمی؛ محمد موسی خانی؛ مهدی عابدینی؛ شهرام خیراندیش