نویسنده = ابیلی، دکتر خدایار
تعداد مقالات: 2
2. سنجش و اثربخشی سبک رهبری مدیران

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378

دکتر محمد مهدی تنعمی؛ دکتر خدایار ابیلی