نویسنده = زالی، دکتر محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی

دوره 17، شماره 3، تابستان 1383

دکتر محمد رضا مهرگان؛ دکتر محمدرضا زالی