نویسنده = زاهدی، دکتر شمس السادات
تعداد مقالات: 1
1. ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز 1382

دکتر شمس السادات زاهدی