نویسنده = مهرگان، دکتر محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

دکتر محمدرضا مهرگان؛ دکتر علی محقر؛ مهدی شامی


2. رفتار ریاضی انگیزش – کیفیت

دوره 49، شماره 0، تابستان 1379

دکتر محمدرضا مهرگان