نویسنده = سلمانی، دکتر داود
تعداد مقالات: 2
2. معرفی کتاب : زبان تخصصی مدیریت (4)

دوره 26، شماره 0، پاییز 1373

دکتر داور ونوس؛ دکتر داود سلمانی