نویسنده = نصیری، علی رضا
تعداد مقالات: 1
1. ساختار سازمانی مناسب برای دانشگاه های مجازی

دوره 16، شماره 1، تابستان 1382

علی رضا نصیری؛ دکتر سعید قاضی طباطبایی