نویسنده = شجاعی، دکتر منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. تاملی بر مبانی نظری نظام های اداری مدرن

دوره 56، شماره 0، بهار 1381

دکتر منوچهر شجاعی