نویسنده = عراقی، دکتر سید منصور خلیلی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تخصیص منابع در آموزش عالی

دوره 56، شماره 0، بهار 1381

دکتر سید منصور خلیلی عراقی؛ دکتر جهانگیر یداللهی فارسی