نویسنده = طباطبائیان، دکتر سید حبیب الله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حساسیت مسائل تصمیم گیری چند شاخصه نسبت به نوع تکنیک مورد استفاده مطالعه ای موردی

دوره 56، شماره 0، بهار 1381

دکتر سید سپهر قاضی نوری؛ دکتر سید حبیب الله طباطبائیان