نویسنده = متین، دکتر حسن زارعی
تعداد مقالات: 1
1. روش های تغییر فرهنگ سازمانی

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378

دکتر حسن زارعی متین