نویسنده = حسینی، دکتر سید حیدر
تعداد مقالات: 1
1. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، زمستان 1378

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دکتر سید حیدر حسینی