نویسنده = رحمانی، زین العابدین
تعداد مقالات: 1
1. رفتار شناسی از مدیران برجسته در دستگاه های اجرایی کشور و ارائه الگوی بومی

دوره 50، شماره 0، پاییز 1379

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ زین العابدین رحمانی