نویسنده = داعی، مهندس بهیار
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش دلفای در تعیین اولویت اهداف استراتژیک سازمان ها

دوره 50، شماره 0، پاییز 1379

دکتر علیرضا علی احمدی؛ مهندس بهیار داعی