نویسنده = سنجقی، دکتر محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. مؤلفه های کلیدی توسعه مدیریت

دوره 52، شماره 0، بهار 1380

دکتر محمد ابراهیم سنجقی


2. نقش و کارکرد عوامل فرهنگی در رهبری تحول آفرین

دوره 50، شماره 0، پاییز 1379

دکتر محمد ابراهیم سنجقی


3. جوان سازی سازمانی

27و28، شماره 0، زمستان 1373

دکتر محمد ابراهیم سنجقی