نویسنده = شیرکوند، سعید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور (83-1353)

دوره 21، شماره 3، تابستان 1387

علی اکبر فرهنگی؛ سعید شیرکوند