نویسنده = فخرزاده، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. بسط نظریه کلاسیک موجودی EOQ

دوره 51، شماره 0، زمستان 1379

محمد باقر فخرزاده