نویسنده = بهایی، دکتر محمود شیخ
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد سازمان همکاری های اقتصادی - اکو

دوره 52، شماره 0، بهار 1380

دکتر محمود صارمی؛ دکتر محمود شیخ بهایی