نویسنده = کاظمی، دکتر سید عباس
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوهای اثربخشی سازمانی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی(2)

37و38، شماره 0، پاییز 1376

دکتر میر مهدی سید اصفهانی؛ دکتر سید عباس کاظمی


2. طراحی الگو های اثر بخشی سازمانی با تاکید بر معیار های فرهنگ سازمانی

35 و 36، شماره 0، زمستان 1375

دکتر میر مهدی سید اصفهانی؛ دکتر سید عباس کاظمی