نویسنده = نوروش، دکتر ایرج
تعداد مقالات: 1
1. عدم تمرکز در سیستم های مدیریتی

41و42، شماره 0، پاییز 1377

دکتر ایرج نوروش