نویسنده = وند، علی محمد احمد
تعداد مقالات: 1
1. متدولوژی ادگیری در تدوین استراتژی

41و42، شماره 0، پاییز 1377

علی محمد احمد وند