نویسنده = شیرازی، دکتر علی نقی مصلح
تعداد مقالات: 2
1. انگیزش مدیریتی و آموزش مدیریت : یک شکاف

39و40، شماره 0، زمستان 1376

دکتر علی نقی مصلح شیرازی؛ ناهید جغتائی


2. پژوهشی درباره شبکه توزیع صنعتی ایران

35 و 36، شماره 0، زمستان 1375

دکتر علی نقی مصلح شیرازی؛ احمد طالبی زاده