نویسنده = جغتائی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. انگیزش مدیریتی و آموزش مدیریت : یک شکاف

39و40، شماره 0، زمستان 1376

دکتر علی نقی مصلح شیرازی؛ ناهید جغتائی