نویسنده = کابلی، مجید رشید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نظام مدیریت در ژاپن و آمریکا

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

مجید رشید کابلی