نویسنده = رضائیان، علی
تعداد مقالات: 5
1. طرح مطالعات تطبیقی در مدیریت

35 و 36، شماره 0، زمستان 1375

علی رضائیان


3. ندارد.

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

علی رضائیان


4. هدفگذاری مهمترین مهارت مدیران

دوره 13، شماره 0، تابستان 1370

علی رضائیان


5. شریان حیات مدیریت

9-10، شماره 0، پاییز 1369

علی رضائیان