نویسنده = بورت، جان م
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی و کنترل پویای طرحها در شرایط عدم اطمینان

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

جان م. بورت؛ محمدرضا حمیدی زاده