نویسنده = دیانی، دکتر محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت دوره انتقال سازمانها

دوره 8، شماره 0، بهار 1369

دکتر محمد حسین دیانی