نویسنده = زاده، حمید رضا فرتوک
تعداد مقالات: 3
1. نگاهی بر: پویایی سیستم ها (4)

دوره 23، شماره 0، زمستان 1372

حمید رضا فرتوک زاده


2. نگاهی بر: پویایی سیستم ها (2)

دوره 19، شماره 0، زمستان 1371

حمید رضا فرتوک زاده


3. نگاهی بر پویایی سیستم ها

دوره 17، شماره 0، تابستان 1371

حمید رضا فرتوک زاده