نویسنده = بازرگانی، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت
تعداد مقالات: 1
1. از تازه های انتشار : مجله بررسی های حسابداری

دوره 17، شماره 0، تابستان 1371

انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی