نویسنده = مشایخی، دکتر علینقلی
تعداد مقالات: 1
1. نقش مدیریت در انتقال تکنولوژی

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

دکتر علینقلی مشایخی